تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

فرم های 6 ساعته
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 سلفون براق یکرو -  6 ساعته 1000 48×85 20/000 6 ساعت
2 سلفون مات یکرو - 6 ساعته 1000 48×85 20/000 6 ساعت
2 سلفون براق دورو - 6 ساعته 1000 48×85 24/000 6 ساعت
3 سلفون مات دورو - 6 ساعته 1000 48×85 24/000 6 ساعت
4 سلفون مات دورگرد - 6 ساعته 1000 58×90 45/000 6 ساعت
5 سلفون براق دورگرد - 6 ساعته 1000 58×90 45/000 6 ساعت

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 120 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1   A5 یکرو 5000 145×200 140/000 2 روز کاری
2   A5 دورو 5000 145×200 165/000 2 روز کاری
3   A4 یکرو 5000 200×290 280/000 2 روز کاری
4   A4 دورو 5000 200×290 330/000 2 روز کاری
5   A6 یکرو 5000 100×145 80/000 2 روز کاری
6   A6 دورو 5000 100×145 90/000 2 روز کاری

 

کارت ویزیت فانتزی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی 1000 58×90 69/000 7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 1 روزه 1000 58×90 78/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج 1000 58×90 69/000 7 روز کاری
4 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 56/000 10 روز کاری
5 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 55×58 50/000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت لمینت مات معمولی 1000 58×90 99/000 7 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات فوری 1000 58×90 107/000 2 روز کاری
8 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج 1000 58×90 99/000 7 روز کاری
9 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 81/000 10 روز کاری
10 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 55×58 62/000 7 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ 1000 60×90 55/000 7 روز کاری
12 کارت ویزیت لمینت برجسته فوری 1000 60×90 60/000 1 روز کاری
13 کارت ویزیت لمینت برجسته مربع 1000 60×60 40/000 10 روز کاری
14 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب 1000 60×90 95/000 12 روز کاری
15 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد فوری 1000 58×90 37/000 1 روز کاری
16 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد 1000 58×90 33/000 7 روز کاری
17 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد 1000 58×90 33/000 7 روز کاری
18 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد فوری 1 روزه 1000 58×90 37/000 1 روز کاری
19 کارت ویزیت سلفون مخملی دور گرد 1000 58×90 70/000 15 روز کاری
20 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 1000 60×90 220/000 10 روز کاری
21 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 500 60×90 135/000 10 روز کاری
22 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 1000 60×90 500/000 10 روز کاری
23 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 500 60×90 320/000 10 روز کاری

 

کارت ویزیت
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 کارت ویزیت سلفون مات یکرو فوری 1000 48×85 16/000 1 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری 1000 48×85 16/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری 1000 48×85 21/000 1 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری 1000 48×85 21/000 1 روز کاری
5 کارت ویزیت کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 19/000 5 روز کاری
6 کارت ویزیت کتان اندونزی دورو 1000 48×85 20/000 5 روز کاری
7 کارت ویزیت گلاسه یکرو بدون UV 1000 48×85 15/000 5 روز کاری
8 کارت ویزیت گلاسه دورو بدون UV 1000 48×85 20/000 5 روز کاری
9 لیبل یووی 1000 48×85 21/000 5 روز کاری
10 لیبل یووی فوری 1000 48×85 22/000 2 روز کاری
11 لیبل بدون یووی 1000 48×85 21/000 5 روز کاری
12 لیبل روکش سلفون براق 1000 48×85 22/000 5 روز کاری
13 لیبل روکش سلفون براق فوری 1000 48×85 24/000 2 روز کاری
14 لیبل سی دی 1000 122×122 145/000 7 روز کاری
15 لیبل شیشه ای 1000 48×85 80/000 15 روز کاری
16 برچسب اموال 1000 15×50 70/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 80/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو سایز دقیق 1000 210×297 110/000 7 روز کاری
4 A4 یکرو فوری 1000 200×290 100/000 2 روز کاری
5 A4 یکرو 2000 200×290 110/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 2000 200×290 154/000 7 روز کاری
7 A4 یکرو سایز دقیق 2000 210×297 150/000 7 روز کاری
8 A4 یکرو 5000 200×290 200/000 7 روز کاری
9 A4 یکرو 5000 200×290 230/000 2 روز کاری
10 A4 دورو 5000 200×290 246/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 1000 145×200 40/000 7 روز کاری
12 A5 یکرو سایز دقیق 1000 148×210 55/000 7 روز کاری
13 A5 یکرو فوری 1000 145×200 50/000 2 روز کاری
14 A5 یکرو 2000 145×200 55/000 7 روز کاری
15 A5 دورو 2000 145×200 77/000 7 روز کاری
16 A5 یکرو سایز دقیق 2000 148×210 75/000 7 روز کاری
17 A5 یکرو 5000 145×200 100/000 7 روز کاری
18 A5 یکرو 5000 145×200 115/000 2 روز کاری
19 A5 دورو 5000 145×200 123/000 7 روز کاری
20 A6 یکرو 1000 100×145 20/000 7 روز کاری
21 A6 یکرو 1000 100×145 25/000 2 روز کاری
22 A6 یکرو 2000 100×145 30/000 7 روز کاری
23 A6 دورو 2000 100×145 40/000 7 روز کاری
24 A6 یکرو 5000 100×145 50/000 7 روز کاری
25 A6 یکرو 5000 100×145 60/000 2 روز کاری
26 A6 دورو 5000 100×145 65/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 135 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 94/000 7 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 140/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 200×290 140/000 7 روز کاری
4 A4 دورو 2000 200×290 180/000 7 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 295/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 340/000 7 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 145×200 47/000 7 روز کاری
8 A5 دورو 1000 145×200 70/000 7 روز کاری
9 A5 یکرو 2000 145×200 70/000 7 روز کاری
10 A5 دورو 2000 145×200 90/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 145/000 7 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 170/000 7 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 100×145 23/500 7 روز کاری
14 A6 دورو 1000 100×145 35/000 7 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 100×145 35/000 7 روز کاری
16 A6 دورو 2000 100×145 45/000 7 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 100×145 75/000 7 روز کاری
18 A6 دورو 5000 100×145 85/000 7 روز کاری
19 A4 یکرو فوری 1000 200×290 114/000 2 روز کاری
20 A5 یکرو فوری 1000 200×145 57/000 2 روز کاری
21 A4 دورو فوری 1000 200×290 160/000 2 روز کاری
22 A5 دورو فوری 1000 200×145 80/000 2 روز کاری
23 A4 دورو فوری 5000 200×290 370/000 2 روز کاری
24 A5 دورو فوری 5000 200×145 185/000 2 روز کاری
25 A6 یکرو 1000 100×145 28/500 2 روز کاری
26 A6 دورو 1000 100×145 40/000 2 روز کاری
27 A6 دورو 5000 100×145 92/500 2 روز کاری

 

 

 

پاکت
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پاکت A4 1000 345×480 300/000 330/000 10 روز کاری
2 پاکت A4 2000 345×480 430/000 480/000 10 روز کاری
3 پاکت A5 1000 335x260 155/000 180/000 10 روز کاری
4 پاکت A5 2000 335x260 230/000 270/000 10 روز کاری
5 پاکت نامه (ملخی) 1000 روی نمونه کلیک کنید 120/000 135/000 10 روز کاری
6 پاکت نامه (ملخی) فوری 1000 روی نمونه کلیک کنید 170/000 --- 2 روز کاری
7

پاکت نامه (ملخی)

2000

روی نمونه کلیک کنید 180/000 235/000 10 روز کاری
8

پاکت A4

5000

345×480 780/000 1/080/000 10 روز کاری
9

پاکت A5

5000

335x260 430/000 560/000 10 روز کاری
10

پاکت نامه (ملخی)

5000

روی نمونه کلیک کنید 320/000 430/000 10 روز کاری

 

ست اداری
جنس تعداد ابعاد(mm) 80 گرم 100 گرم تحویل نمونه
1

ست 1

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

سربرگ A5

-

1000

2000

2000

--- 480/000 540/000 10 روز کاری
2

ست 2

پاکت A4

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

-

1000

1000

1000
--- 500/000 580/000 10 روز کاری

 

 

 

پوستر
جنس تعداد ابعاد(mm) تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل نمونه
1 پوستر 1

1000

600×450 440/000 510/000 3 روز کاری
2 پوستر 2

2000

600×450 580/000 730/000 3 روز کاری
3 پوستر 3

1000

700×500 460/000 580/000 3 روز کاری
4 پوستر 4

2000

700×500 610/000 850/000 3 روز کاری

 

 

 

 

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

اطلاعات تماس

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  10 42 90 33 021

  تهران، خیابان جمهوری، خیابان ملت، برج بهارستان، واحد 204

معرفی با پیامک

معرفی با پیامک

از اینکه سایت ما را به دوستان خود معرفی می کنید بسیار سپاسگزاریم.
ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است

نماد الکترونیک

درباره ما

چاپ طراحان با توجه به نقش گسترده­ طراحی و چاپ در انجام پروژه­ های تبلیغاتی با بیش از ده سال سابقه و تلاش و کسب تجربه در بهتر ارائه دادن خدمات چاپ ، مشتری­ مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

Top